Please enable JavaScript to access this page.

Thursday, June 4, 2009

5 tính năng Bing đang qua mặt Google

Còn quá sớm để có thể nói về tiềm năng thay đổi cuộc chơi mà Bing có thể đem đến sân chơi tìm kiếm nói chung và với Google nói riêng, tuy nhiên, Bing đã thực sự khác biệt - ít nhất là so với những công cụ tìm kiếm trước của Microsoft. Hãy xem Bing có thể "ăn" Google ở những điểm nào?

No comments:

Post a Comment