Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, December 23, 2008

Vista Live Shell Pack Grey/Blue/Pink 1.2- 3 bộ chuyển đổi giao diện XP sang Vista

Đây là một bộ chuyển đổi giao diện gồm các icon và các thành phần kèm theo của Windows Vista sang XP. Tính năng tương tự Vista Transformation Pack, tuy nhiên ứng dụng này nhẹ hơn. Gồm 3 phiên bản:

1/ Vista Live Shell Pack Grey Edition: 14.01 MB.Download Here

2/ Vista Live Shell Pack Blue Edition: 9.1 MB, Download Here

3/Vista Live Shell Pack Pink Edition: , 8.83 MB Download Here


Lưu ý: bộ này không tương thích với Windows 64 bit.

No comments:

Post a Comment