Please enable JavaScript to access this page.

Friday, December 5, 2008

Vienna Transformation Pack 3.0 - bộ công cụ để chuyển XP sang Windows 7

- Cursor: con trỏ chuột trong suốt.

 - SuperBar, thanh công cụ của windows 7.

- Visual Style:

- Ngoài ra còn một số thành phần khác như Wallpaper, windowsblind skin, sound, bootskin, icon, logon, styler skin...

Vienna Transformation Pack 3.0 Download Here (59.25 MB)

No comments:

Post a Comment