Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, October 14, 2008

Desktop Icon Toy 3.3 - Giải trí với các icon trên desktop

   Desktop Icon Toy 3.3 là một chương trình thú vị giúp bạn có thể làm nhiều việc với các icon như sắp xếp vị trí, làm nhảy múa cái icon, chớp tắt, đổi màu chữ...
  •  Size : 464 KB
Đăng kí:
  • Name: www.namln.com
  • Key: 926889530
hoặc
  • Name: en.namln.com
  • Key: 926889900

No comments:

Post a Comment